Regulamin – Nobo Gadget – Phone Case , Gadgets & Accessories

Regulamin

1. Regulamin Sklepu Internetowego NoboGadget.pl określa zakres i warunki nabywania towarów w Proinvest Trade Sp. z o.o., Sp. k. z siedzibą w Zduńskiej Woli , NIP 8291738966, REGON 362408835 pod adresem 98-220 Zduńska Wola, ul. Olimpijska 2, umożliwia kupowanie towarów przy pomocy sieci elektronicznej (Internet) – pod adresem NoboGadget.pl („Sklep”). Administratorem danych osobowych klientów Sklepu jest Proinvest Trade Sp. z o.o., Sp. k. z siedzibą w Zduńskiej Woli, adres: 98-220 Zduńska Wola, ul. Olimpijska 2.
2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich użytkowników Sklepu NoboGadget.pl oraz określa zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta Sklepu, zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ofercie Sklepu, składania zamówień w Sklepie zasady zawierania umów sprzedaży towarów, procedurę rozpatrywania reklamacji, sposób i termin wykonania prawa odstąpienia od umowy.
3. Dostęp do Regulaminu każdy użytkownik może uzyskać w dowolnym momencie, poprzez „kliknięcie” linku „Regulamin” umieszczonego na stronie sklepu.
4. Informacje o produktach w Sklepie m.in. opisy, ceny stanowią zaproszenie do złożenia oferty zawarcia umowy, sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.
5. Zdjęcia i prezentacje oferowanych produktów służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli.
II ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU I ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY
1. Proinvest Trade Sp. z o.o., Sp. k. umożliwia zawieranie umów sprzedaży towarów prezentowanych w Sklepie za pośrednictwem sieci Internet.
2. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest między korzystającym ze Sklepu („Klient”), a Proinvest Trade Sp. z o.o., Sp. k. z siedzibą w Zduńskiej Woli.
3. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień umów zawieranych za pomocą środków porozumiewania się na odległość następuje przez
a) potwierdzenie zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: formularza zamówienia (komunikatu zawierającego informacje dotyczące pozycji w zamówieniu, ilości produktów, wartości zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności oraz danych teleadresowych Klienta)
b) wysłanie do wskazanego miejsca wydania towaru dowodu zakupu w postaci paragonu lub faktury VAT, wzoru formularza odstąpienia od umowy.
4. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
5. Informacje podane przez Klienta w toku składania zamówienia powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Proinvest Trade Sp. z o.o., Sp. k. zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, w przypadku, gdy podane dane są na tyle niedokładne, że uniemożliwiają realizacje zamówienia, w szczególności uniemożliwiają, prawidłowe doręczenie przesyłki. Przed odmową realizacji Proinvest Trade Sp. z o.o., Sp. k. podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ustalenia danych w zakresie umożliwiającym zrealizowanie zamówienia.
6. Sklep podejmuje wszelkie możliwe i nakazane odpowiednimi przepisami prawa środki techniczne i organizacyjne służące ochronie danych osobowych Klientów, w szczególności zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji.
7. Klient, który skorzystał ze Sklepu, zobowiązany jest do:
a) Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa;
b) Korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania;
c) Nierozsyłania i nieumieszczania w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej;
d) Korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Administratora Sklepu;
e) Korzystania z treści zamieszczonych na stronach sklepu do użytku własnego.

III ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY:
1. Aby zawrzeć umowę sprzedaży, należy złożyć zamówienie na stronie sklepu (on-line).
2. Sklep przyjmuje zamówienia składane on-line przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w dni robocze oraz wolne od pracy będą realizowane w ciągu 2-3 dni roboczych od daty zaksięgowania wpłaty na koncie. Ten sam termin realizacji dotyczy zamówień płatnych przy odbiorze.
3. Klient może złożyć zamówienie bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie Sklepu (tzw. zakupy bez  rejestracji).
4. Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w formularzu wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki lub wygenerowania faktury VAT lub paragonu.
5. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru produktów z dostępnej oferty Sklepu, ich kolorystyki, modelu oraz ilości poprzez „dodanie” ich do koszyka.
6. Po złożeniu przez Klienta zamówienia otrzyma on na stronie Sklepu oraz drogą mail’ową komunikat zawierający informacje dotyczące pozycji w zamówieniu, ilości produktów, wartości zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności, czasu realizacji zamówienia oraz danych teleadresowych Klienta. Komunikat stanowi potwierdzenie otrzymania przez Sklep 
oferty zakupu Klienta.
7. Sklep przesyła potwierdzenie przyjęcia lub odmowę przyjęcia oferty Klienta złożonej drogą elektroniczną lub telefonicznie lub odmowę przyjęcia oferty Klienta, na wskazany przez niego adres poczty e-mail.
Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów.
8. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem.
9. Bez uszczerbku dla uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, Klient może zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od Sklepu potwierdzenia przyjęcia oferty zakupu, tj. przed otrzymaniem maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia. W niniejszej sprawie Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze sklepem, w tym możliwy jest kontakt drogą telefoniczną, z potwierdzeniem mailowym.
10. W przypadku wyboru przez Klienta innej formy płatności niż płatność „za pobraniem”, sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach umowy sprzedaży, w przypadku gdy: 
a) dane teleadresowe Kupującego są na tyle nieprecyzyjne, że uniemożliwiają dostawę towaru, 
b) transakcja nie została zautoryzowana w systemie płatności elektronicznych Transferuj.pl lub płatność za zamówienie nie została uiszczona w czasie 3 dni roboczych od złożenia zamówienia.

IV DOSTAWA I ODBIÓR
1. Termin realizacji zamówień to 3-4 dni robocze od daty zaksięgowania należności na 
koncie. Przybliżony czas doręczenia przez przewoźnika podawany jest w Formularzu zamówienia.
2. Produkty są dostarczone pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej firmą spedycyjną DHL lub przy wykorzystaniu usług Poczty Polskiej. Opłaty za dostawę produktów są podawane w procesie składania zamówienia. 
Całkowity i maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych, a w żadnym razie nie przekroczy 20 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży.
3. Do każdego przesyłanego towaru załączany jest dowód zakupu (paragon lub faktura VAT).
4. Klient uprawniony jest do odbioru zamówionych towarów także w siedzibie firmy.
5. Sklep nie kieruje swojej działalności poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a jedynie umożliwia Klientom wskazanie jako miejsca dostawy państwa-członkowskiego Unii Europejskiej, na zasadach określonych powyżej.
V CENY I METODY PŁATNOŚCI
1. Informacja o cenie zakupu towaru w sklepie podawana na stronie sklepu ma skutek wiążący od momentu otrzymania przez Klienta e-maila z potwierdzeniem przyjęcia złożonego przez Klienta zamówienia zakupu wybranych towarów, zawierającego ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia dla ilości podanych w zamówieniu, aż do końca realizacji zamówienia. W/w cena nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w sklepie, które mogą się pojawić po potwierdzeniu zamówienia w drugim mailu
2. Ceny produktów w sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie jej składniki, w tym VAT i podatki. Cena produktu nie obejmuje kosztu dostawy.
3. W przypadku wyboru przez Klienta opcji dostawy towarów poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu, zapłata ceny towarów możliwa jest jedynie w formie płatności elektronicznej.
4. Proinvest Trade Sp. z o.o., Sp. k. zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży towarów oferowanych przez Sklep przed dokonaniem ww. zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.
5. Możliwe sposoby płatności:
przelewem na rachunek bankowy:
Bank Zachodni WBK nr konta: 75 1090 2705 0000 0001 3125 8222
za pobraniem,
c) poprzez system Transferuj.pl
VI GWARANCJA, REKLAMACJE I ZWROTY, PRAWO ODSTAPIENIA OD UMOWY
1. Produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe i oryginalne.
2. Proinvest Trade Sp. z o.o., Sp. k. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
3. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Klienta  za wady towaru na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego
4. Reklamację należy złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie towaru wraz z pisemnym opisem wady i dowodem zakupu w Sklepie na adres Proinvest Trade Sp. z o.o., Sp. k. ul. Olimpijska 2, 98-220 Zduńska Woal. Klient po wcześniejszym kontakie ze Sklepem może otrzymać na podany adres e- mail stosowny formularz reklamacyjny.
5. Klient otrzyma informację o wyniku rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni liczonych od dnia następnego od otrzymania przez Sklep przesyłki zawierającej reklamowany towar wraz z pisemnym opisem wady i dowodem zakupu. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą pocztową Proinvest Trade Sp. z o.o., Sp. k. wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy), a gdy okaże się to niemożliwe (np. wyczerpanie zapasów magazynowych), zwróci pełną kwotę zapłaconej ceny towaru w terminie 14 dni.
6. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji w terminie 14 dni liczonych od dnia następnego od otrzymania przez Sklep przesyłki zawierającej reklamowany towar wraz z pisemnym opisem wady i dowodem zakupu.
7. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia towaru podczas transportu, zaleca się aby Klient sporządził w obecności kuriera protokół szkody lub odpowiednio skontaktował się ze Sklepem w przypadku doręczenia przez Pocztę Polską.
8. Klientowi będącemu Konsumentem , przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ustawy Prawa Konsumenta z 30 maja 2014 r.
9. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
10. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy Prawa Konsumenta lub na formularzu udostępnionym na wyraźny wniosek Konsumenta przez Sklep.
11. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
12. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
13. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
14. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. ustawy Prawa Konsumenta
15. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
16. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 ustawy Prawa Konsumenta.
17. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
18. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
19. Towarami nie podlegającymi zwrotom w oparciu o odstąpienie od umowy sprzedaży bez podania przyczyny są wszystkie produkty z personalizowanym nadrukiem (obudowy gotowe wzory, obudowy z nadrukiem 3D, obudowa z własną grafiką, obudowy miękkie z nadrukiem, poduszki, kubki oraz myszy bezprzewodowe). Są to towary, nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji konsumenta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, a przedstawiające je wizualizację stanowią formę katalogu dostępnych wzorów. 

VII INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNA
1. Sklep świadczy na rzecz Klientów następujące usługi drogą elektroniczną:
a) Umożliwianie zawieranie on-line umów sprzedaży towarów w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem,
b) Umożliwienie zakładania kont Klientów w Sklepie,
c) Przesyłanie zamówionej informacji handlowej dotyczącej towarów
2. Klient uprawniony jest do odstąpienia od umów sprzedaży towarów zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Ponadto Klient uprawniony jest w każdym momencie do żądania zaprzestania świadczenia przez Sklep usług wskazanych w pkt 1-b oraz 1-c powyżej.
3. Warunki techniczne świadczenia przez Sklep usług drogą elektroniczną są następujące:
a) Dostęp do sieci Internet,
b) Korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej edytowanie dokumentów hipertekstowych (typu Internet Explorer, Opera, FireFox lub podobne),
c) Posiadanie konta poczty elektronicznej.
4. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Sklep drogą elektroniczną mogą być składane poprzez przesłanie reklamacji na adres e-mail info@nobogadget.pl lub telefonicznie pod kontaktowym numerem telefonu. Sklep dołoży wszelkich starań, aby zgłoszone reklamacje były rozpatrzone w najszybszym możliwym terminie, jednak nie później niż 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep Reklamacji.
5. Proinvest Trade Sp. z o.o., Sp. k. informuje, że w zależności od ustawień przeglądarki internetowej Klienta, może wprowadzać do systemu teleinformatycznego którym posługuje się Klient, pliki cookies, które nie są składnikiem treści świadczonych przez Sklep usług, a które umożliwiają późniejszą identyfikację Klienta wchodzącego na strony Sklepu i są wykorzystywane przez Sklep w celu ułatwienia Klientowi korzystania ze Sklepu, jak również w celu monitorowania ruchu Klientów na stronach Sklepu. Klient może w każdym momencie wyłączyć możliwość korzystania przez Sklep z cookies poprzez odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.
VIII ZAPISY KOŃCOWE
1. Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji w Sklepie są przetwarzane przez administratora danych osobowych tj. Proinvest Trade Sp. z o.o., Sp. k. wyłącznie w celu realizacji zamówień. Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sklepowi ( sprzedającemu) wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sklep w celach realizacji zamówienia.
2. Dane osobowe mogą być także przetwarzane w celach marketingowych, o ile Klient wyrazi na to zgodę w odrębnym oświadczeniu. Klientowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania zezwolenia na ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.
3. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia zakup Towarów oferowanych przez Sklep. Sklep umożliwi Klientowi zapoznanie się z Regulaminem przy składanym zamówieniu. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
4. Do umowy sprzedaży produktów w Sklepie stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.
5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub przepisów innych aktów prawnych mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu.
6. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd miejscowo właściwy wg. obowiązujących przepisów.
7. Proinvest Trade Sp. z o.o., Sp. k. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują w terminie 7 dni od momentu opublikowania ich na stronie Sklepu. Zmiany Regulaminu mają zastosowanie do zamówień złożonych po dokonaniu danej zmiany niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 powyżej.
8. Wszelkie zamieszczone w sklepie znaki towarowe i nazwy firmowe należą do prawnych właścicieli i zostały umieszczone w celach informacyjnych.